Slovensko vyváža do Spojených arabských emirátov stále viac našich lokálnych výrobkov

  • Slo­ven­ský export po­tra­vín na trh Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov (SAE) má z dl­ho­do­bého hľa­diska ras­túci trend
  • Podľa ak­tu­álne do­stup­ných šta­tis­tic­kých úda­jov do­sia­hol v roku 2018 za ja­nuár až no­vem­ber 0,7 mi­li­óna eur
  • Naši po­tra­vi­nári tak­tiež v Du­baji pred­sta­vili svoje vý­robky tak­mer 100 000 náv­štev­ní­kom

viac sa dočítate na:

https://www.startitup.sk/slovensko-vyvaza-do-spojenych-arabskych-emiratov-stale-viac-nasich-lokalnych-vyrobkov/?

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *